• UNU SORRISU

  (2001)

  Duinas
  Unu sorrisu non costa niente
  è segnu de tanta simpatia
  allietada e ponede armonia
  a sa persona chi è sofferente
  su sorrisu fattu in bellu modu
  magari durede unu istante e bia
  non es facile a ismentigare
  ca poded’essere eternu s’arregodu
  chie non s’istancada de protestare
  e non faede mai unu sorrisu
  non este oggettu de ammirazione
  ca non riescede a fraternizzare
  unu appellu a dogni nazione
  fattu cun modu precisu
  chi cessede in ogni logu su conflittu
  e regnede sa paghe e s’unione
  ca tantu bisognu ne tene su mundu
  de sorrisoso e paghe in ogni sittu
  unu appellu a tottu sa gente
  chi siada generosa e sorridente
 • SA VIOLA ARITZESA

  (1974)

  Cando abesito a Margini Gola
  i mi ristoro in Perdeistazzu
  cunfortadu de su profumu de sa viola
  mi affretto a ne pigare unu mazzu
  cussu profumu tantu mi consola
  identicu a su e melledda e martinazzu
  de su e otto giobia a dalcia
  es tottu sa campagna fioria
 • OTTAVA A MARGHERITA,
  fiore che cresce nei campi

  (1974)

  Margherita ses bella e profumada
  adorna su prattu in primavera
  sese una proprietaria terriera
  solu de sa natura coltivada
  de iscultore parese inventada
  asa adornau tottu sa carrera
  ses fiore a portada de manu
  fiorida in attonzu e in beranu
 • A TESCILE

  (1975)

  una undighina
  Monumentu de tacchina rocca dura
  tue ses maestosu unu gigante
  de sa aritzesa zona sel regnante
  de un’era passada a sa vuttura
  este antiga e moderna s’istruttura
  chi bendi amirada in ogni istante
  Tescile in sa maestosa altura
  de cussa valle ses su cumandante
  in ogni occasione
  tanta ammirazione
  a tie ti riserva su gitante
  po su grandiosu istile
  tottu sa zona amirada a Tescile.
 • LA SAGRA DELLE CASTAGNE

  (1975)

  sonetto
  El diventada una tradizione
  sa vesta de sa castagna in bidda mia
  gente de ogni genia
  benidi in cussa occasione
  prosciuttu petta de porcheddu e de anzone
  sa pietanza pius preferia
  nuge nugedda e castagna arrostia
  non manca s’amaretto e su turrone.
  po sa sagra de su riciu ispinosu
  non podio restare indifferente
  ca de su coro sou generosu
  ne ada usufruiu tanta gente
  e po su bellu fruttu castagnosu
  si faghe custa sagra annualmente
 • ARITZO E SA CARAPIGNA

  (1980)

  terzina
  1
  Patria de Muggirone su poeta
  tue de tantos cantores ses lodada
  a tie Mereu cun sa musa perfetta
  2
  sos versos pius bellos ti ada iscrittu
  e de Barbagia capitale nominada
  chie benidi a su tou amenu situ
  3
  si godidi in s’istiu sa friscura
  si li manca li torra s’apetitu
  e faghe bella villeggiatura
  4
  sas chi benini in circa de distrazione
  e bidene de sos aritzesos sa presenzia
  non ne leana una delusione
  5
  e si poi si circana sa avventura
  approfitana de s’occasione
  sempre cun s’aritzesa cortesia
  6
  i la servini cun tanta dulzura
  e sa chi este affetta de maladia
  po s’aria bona chi ha respirau
  7
  la ido prontamente guaria
  chi a Is Alinos i ha visitau
  este una diuretica sorgente
  chi sa colica renale i ha bloccau
  8
  tottu custu beni prontamente
  arimediu de cussu brutu male
  chi oe ha colpidu tanta gente
  9
  deperdeistazzu a su parcu comunale
  nessunu pode restare indifferente
  a sa frescura de cussu viale
  10
  si poisi tratto de s’alimentu
  niente bada de soffisticau
  su pane fattu de veru frumentu
  11
  dae sas molas sardas macinau
  bides cussu prodottu genuinu
  de candidas manos tribagliau
  12
  es cuntornu brillante a s’ispuntinu
  chi bendi organizzau ogni tantu
  cun tantos prodottos chi asa in sinu
  13
  sese industriosa e ti do vantu
  ca a tantas cosas al dadu natura
  de artistas e politicantes
  14
  cherzo rievocare sa figura
  a stentu deputaos guvernantes
  laureados in magistratura
  15
  e in ogni ramu laureantes
  su pittore Antonio Mura
  tantas operas distintas ha lassau
  16
  chi superan s’istile de sa natura
  tantas paretes chi ada affrescau
  asa artistas de mobiles e de ferru
  17
  cun operas chi faghene ispantu
  cando cun su frioso de s’ierru
  ti ses coperta de candidu mantu
  18
  cun su ghiacciu de s’altupianu
  prodottu ana sa carapigna
  tiu Mameli e tiu Tanu Onanu
  19
  in s’affosu calore de s’istiu
  an ristoradu parte de sa Sardigna
  in sas festas de su campidanu
  20
  cussu prodottu an distribuiu
  meritevoles de alta insignia
  oe in parte lan sostituiu
  21
  Algida Toseroni cunTanara
  suni varias marcas de gelaos
  in cunfrontu de sa carapigna rara
  22
  tottus suni istados imitados
  faghinde unu moderno cornetto
  in televisione reclamados
  23
  ma de Aritzo ana su brevetto
  cun sa marca de punta de su mullone
  ca el maestosa montagna la rispetto
  24
  ha contribuidu a sa produzione
  de Aritzo gigantesca altura
  candida in sa frisca istaggione
  25
  faghe sempere nobile figura
  deo mi ammento de su tempus passau
  chi aio su gregge in sa pastura
  26
  tantas poesiasa i apo cantau
  allegru che puzzone in su beranu
  cantu nottes insonne apo contau
  27
  godinde cussu clima friscu e sanu
  es pesante a faghe su pastore
  dae sa altura a su bassupianu
  28
  comente a puzzone emigradore
  cun perigulu de su precipiziu
  mi chi no este unu disonore
  29
  es soltantu grande sacrifiziu
  capo tenne sempre su motore in motu
  li manca tantu a su sodaliziu
  30
  in tempus antichissimu remotu
  calchi bandidu bada istau
  non turbolentu ne mancu brutale
  31
  po cussu tenes lodevole votu
  ses digna de omaggiu floreale
  ca nessunu terrore ha seminau
  32
  po onestade non bada uguale
  tue ses sempre unu giardinu
  pienu dae rosasa e fiore
  33
  deo in custu caldu abissinu
  ogni tantu ti penso bidda mia
  magari cun rammaricu e dolore
  34
  custrettu a vivire lontanu
  certamente mi manca s’armonia
  ma non perdo s’istile paesanu
  35
  cando apo andare in quiescenza
  pite so diventadu anzianu
  de nou a tie domando residenza
  sempre aritzesu che a prima
  po mi godire su tou friscu clima
  sardos de tottu sa Sardigna
  de continente e chie es pius lontanu
  su bintinoe de giugno dae manzanu
  benide a gustare sa carapigna
  cun allegria e divertimentos tantos
  Aritzo bo si arrici tottu gantos
 • LA TRAGEDIA DEL WTC - 11-09-2001

  (2001)

  S’undigi de settembre in occidente
  ha succediu unu fattu istranu
  terrorista malvagiu e inumanu
  in cui ha distruttu tanta gente
  non es faccile a ismentigare
  su disastru chi es capittau
  is torres gemellas anta bombardau
  dannu de non sottovalutare
  su presidente este inferociu
  po su dannu chi anta causau
  su Pentagunu puru calpestau
  tottu custu non fia prevediu
  este istada veramente una sorpresa
  cussa azione gai distruente
  non si podia mai immaginare
  ca tenede una valida difesa
  e Bin Laden este in su mirinu
  de su presidente americanu
  cumpresu su populu afghanu
  considerau terrorista assassinu
  ada incarrigau a sa Cia
  biu o mortu de lu catturare
  o sia comente si sia
  a issu lo deven consegnare
  ma es protettu de su guvernu musulmanu
  po cussu non es facile a istanare
  e ne mancu a lu consignare
  ca el difesu de su movimentu talebanu
  su presidente predica vendetta
  cun nefastos propositol de gherra
  po seminare in su mundu ancora luttu
  in sa gente chi no es protetta
  issu si dichiara risoluttu
  ma deve pensare ca sa terra
  ha bisognu de paghe e de amore
  e no sa distruzione de ogni fruttu
  s’omine pone su logu in avolottu
  de gando el diventau iscenziau
  armas bellicosasa i ada inventau
  po sa distruzione de issu e tottu
  deo non mi istanco de invocare
  po sa difesa de su populu innocente
  e mi appello a su presidente
  ci olede cun onore guvernare
  cessede in ogni logu su conflittu
  ca su mundu de sa paghe ne ha dirittu.
 • A SANTU CRISTOLU

  In sa cappella bene situada
  a unu latu de s’altare maggiore
  statua de grande valore
  in antiga data architettada
  Santu Cristolu ha su mundu a pala
  protegge tottu sa gente aritzesa
  e sos chi sun de indole mala
  muniloso de bontade e cuntentesa
  pottas cun sa tua santidade
  adempiere a sos disizzos mioso
  pone fine a sa lunga siccidade
  bundente sas funtanas e sol rioso
  torrente a riempire sos bacinoso
  e garantire s’irrigazione
  a paeses lontanos e vicinos
  cessede in tottue sa disoccupazione
  e ogni unu potta trabajare
  cun armonia e soddisfazione
  siada ogni arsenale distruiu
  e ogni granaiu riempiu
  po custu prego cun devozione
  de coro a santu Cristolu
  chi a tottus porte salude e consolu