• CANTU A SA SARDIGNA,
  TERRA MIA

  (31.7.1993)

  Si c'est una persona a custu mundu
  chi tui stimas asuba 'e tottu is atras,
  naturali Ŕ chi siat sa mama tua:
  carri ses tui de sa carri sua,
  sangui ses tui de su propiu sangui;
  a issa, generosa, deppis tottu ca t'hat donau sa vida.
  E ndi ses orgogliosu, e ti ddu creu
  poita Ŕ bella e, prus ancora, Ŕ bona!
  Ma, c'est un'atra mama de istimai:
  sa Terra aundi ses nasciu!
  E bella e generosa Ŕ sa Sardigna
  in su mari suu chi incantad i Ŕ pulýu,
  in ispiaggias suas prenas de soli,
  in is boscus de mattas seculÓris,
  in cudda variedadi de coloris
  chi ti offŔrrint is froris
  in su tempus chi t˛rrat su berÓnu!
  Bolliddi beni a custa Terra amada,
  si puru tanti fillus sen'e coru
  cun sa cundutta insoru
  dda scrŔditant a is ogus de su mundu
  Terra nobili e forti
  po seculus de tantis dominada,
  e in d˛nnia modu isfruttÓda
  finzas a i di' di, oi.
  Terra arricca de benis,
  aýntru 'e is visceras suas,
  de granitu pe' i montis,
  e de sali marinu,
  e tallus de bestiami seberÓu:
  arricchŔsa conn˛ta e trascurÓda
  sperendi in is industrias (poi faddias!).
  Terra de Iori e trigu
  giÓi de tempus antigu
  i oi terra abbruxiÓda, trista e iscura!
  Terra de genti bella in Campidanu,
  in Gall¨ra, in s'Anglona e Logudoru,
  in su MandrolisÓi e in sa BarbÓgia,
  in s'OgliÓstra i a is partis di ArborŔa!
  Custa e sa Terra nosta, amigu caru,
  e de ddi essi fillu mi ndi bantu!
  E breg¨ngia no tŔngiu, stai siguru,
  de chistionÓi su sardu: est un onori!
  Forzis chi si trattŔninti, po nai,
  de usai sa lingua insoru arant'e genti
  is tantis siciliÓnus, calabrŔsus,
  piemontesus, romanus e lombÓrdus?
  E fŔtti a nosus sardus
  si ndi pÓrit chitŔi
  de fai cumprendi a is atrus chini sŔus?
  E tanti bella, scis, sa lingua nosta!
  Lingua chi deu istimu
  che prenda sen'e pretziu
  po dd'hai sutta 'e su sinu
  de mama mia e tottu!
  Sardigna mia, oh cantu mi ses cara,
  e cantu deu hia a bolli
  ma non creu chi poi accuda!
  a ti bi torra arricca:
  arricca de virtudis e trabballu,
  de paxi e de cunc˛rdia e de onestadi,
  de cudda dinnidÓdi
  chi t'hat fatta famosa in su passau!
 • SU NURAXI

  (15.11.1986)

  Imponenti ti ammiru in alturas,
  solitÓriu i esp˛stu a tottu i' bentus,
  tui ses de i' monumentus
  su prus antigu de sa storia nosta!
  De perda asuba'e perda costruýu,
  in forma circulÓri, maest˛su,
  de cussa storia tui ses testim˛ngiu
  e dda svŔlas a nosu solu in parti,
  donendi, a chini circat cun rispŔttu,
  tanti tes˛rus de s'antiga edÓdi,
  fruttu, si nÓrad, de alta abilidÓdi
  de unu populu avvesu a su trabballu.
  Tra is espŔrtus, chi puru hanti studiÓu
  e funti cumpetentis in matŔria,
  non c'est acc˛rdiu in tottu in custa storia,
  e unu ti dda nÓrad in d'unu modu
  e un Óteru, in veci, a su contrÓriu,
  e tui abÓrras sempri unu mistŔriu!
  Contasýdda, nuraxi, custa storia,
  ma tottu intŔra, chi potzÓus cumprendi
  de candu tui esýstis. . . chi t'hat fattu. . .
  a ita fiast, in finis, destinau!
  Ma, tui abÓrras mudu in sa campÓgna,
  tenendudý po tei tottu is segrŔtus
  e a n˛sus, indiscrŔtus,
  lÓssas appena de dda indovinÓi!
  Ti saludu, o nuraxi poder˛su,
  chi resýstis a bentus i a straccýa,
  sýmbulu eternu de sa Terra mia!
 • COLLINAS

  (12.8.1954)

  Collinas no e bidda nomenÓda
  cument'atras nci nd'hadi in terra nosta
  chi bŔngiat de is istrÓngius bisitÓda,
  ca non ci tŔnid a si ponni in mosta.
  De collinas e tottu ingiriÓda
  e si stŔndit sa bidda a mesu costa,
  a destr'i a manca, casi in d'ua forÓda:
  Forru in antigu ddi narÓnt apposta.
  Eĺ istŔttiu un fillu, illustri deputau,
  filosufu, scrittori, polemista,
  Giambartista Tuveri nomenÓu,
  chi, po ponni sa bidda prus in vista,
  su nomini in Collinas dd'hiat mudau
  (ma fiada stŔttia cosa pagu...abbista!).
  Ricca de býngias tottu in sa costera,
  abb¨ndat s'Óxia di 'onni calidÓdi,
  i Ŕ po Collinas sa ricchesa vera
  ca ndi produsid in grandu cantidadi.
  Su binu chi, si propriu nu Ŕ barbera
  ca alcoolicu nu est, in beridadi,
  ddu pois buffai, si creis, a sa liggera,
  ca Ŕ durci sý, ma zuccuru non d'hadi!
  Binu de Forru, durci, prelibÓu:
  candu dd'˛gas derŔttu 'e sa carrÓda
  ddu bis frizzanti i abÓrras soddisfÓu;
  e candu tottus, de sa cambarÓda
  de is amigus in giru hanti buffau
  torras a preni e.. .sighit sa picchiada:
  non c'Ŕ cosa prus bella che buffai
  su binu a croccorýga in cambarada!
  Ricca de fruttas. . . mela pira e figu
  e cerŔsia gustosa a fin'e mÓju,
  modesta Ŕ s'arreg˛ta de su trigu
  chi mai ti prŔnit beni su sobÓju.
  Su forresu de tempus prus antigu
  de babbu in fillu hat fattu su messÓju,
  ma, a su presenti, calencunu amigu
  s'Ŕ IaureÓu e studiat a notÓju;
  e nci hat dottoris e predis e insegnantis,
  insomma est una bidda progredýa.
  E picci˛cas, infinis, elegÓntis,
  ammirÓdas de tottu in dý nodýa,
  s'una pru' bella 'e s'atra, e funti in tantis,
  simparicÓs e prenas di alligrýa!
  Custu e s'omÓggiu miu, su prus sincŔru,
  a custa chi est, oindý, bidda mia puru!
 • BIVU... NON BIVU...

  (8.5.1990)

  Non sempri sŔus attentus in sa vida
  a un bŔllu esami disappassionÓu
  de cantu hŔus operÓu
  in beni, sýad, o in mali.
  Eppuru hiad'essi cosa utili e sÓbia
  de podi castiÓi aýntr'e nosÓtrusu
  si tottu Ŕ regulÓri e di approvai,
  o ddu hat cos'e curreggi in su momŔntu:
  d˛nnia cumportamŔntu
  Ŕ giustu chi si p˛ngiad a giudýziu
  po fai u'a scelta attenta e sen'e ingannu!
  Sa vida mia - breg¨ngia Ŕ su ddu nai
  e ddu cunfŔssu meda imbarazzÓu -
  Ŕ istŔttiu unu continuu tradimŔntu,
  Ŕ istettiu unu continuu fallimŔntu
  sen'e nisciuna scusa!
  Ill¨diu deu mi seu in tanti c˛sas,
  sperendi de toccai su firmamŔntu,
  e delusioni manna nd'happu tentu
  cun amargura in pettus a d˛nni ora.
  Cantu lagrimas tŔngiu in mei inserrÓdas
  chi no happu prantu mai, e ddu deppýa;
  cantu gosu ch'hia sempri disiggiÓu
  e m'Ŕ istŔttiu negÓu
  po trista imbidia, creu, o po rancori!
  E candu penzu a is annus chi oi contu
  mi cÓusat meraviglia e spantu mannu
  de cumenti happu tattu a nci arribbÓi!
  A DŔus grazias, oh certu, e a chi atru mai?
  Per˛ un cunfortu tŔngiu e mi dd'intendu
  chi casi stella illuminat sa 'ia:
  Ŕ sa cara poesia
  chi de su coru ndi Órziat che aqua frisca!
  Menti serena, coru sempri ardenti...
  ita m'imp˛rtat prusu de sa genti
  si mi bŔnit su versu genuinu?
  Bivu. . . non Bivu. . . it'Ŕ, poi, sa vida?
  una scummissa incerta e originali
  fatta cun tei e tottu;
  e, a sa fini, chi bincit non ses tui,
  chi perdit non ses tui a su matŔssi,
  ca funti is circustÓnzias de sa vida
  chi indýcanta sa fuga o sa vittoria.
  Lassaimý bivi, e solu a modu miu,
  ca su chi Ŕ in prusu non m'e mai serbýu.
 • MUSICA DIVINA

  (maju 1992)

  Seu solu in domu e tottu est in silŔnziu!
  Puru e cun tottu seu de malumori,
  ca m'intŔndu unu pesu aýntru aýntru,
  no iscýu poýta e mancu sciu cumenti!
  Circu sfogu in su liggi. . .
  non m'attýrat nemmancu sa. . . poesia!
  Ma, a un certu puntu, casi po abitudi,
  craccu unu tastu a su registradori
  e sa domu si prŔnit tott'in d'una
  di armonýas connotas i appretziÓdas:
  funti certas sonÓdas
  di ˛rganu sonau de manu esperta.
  Ascurtu cussa musica divina,
  chi sa menti de Bach had inventau
  e m'intendu portau
  in d'unu mundu divŔrsu e pru' gradŔssiu!
  Ascurtu e penzu. . . e is penzamentu' miusu
  si faint issus e tottu atra musica
  e, a pagu a pagu, casi in sintonia,
  agÓtu torra cudda paxi mia
  chi po unu momŔntu si fiad appannÓda!
  O musica divina, sempri cara,
  m'accumpÓngit su ritmu tuu po sempri
  ca ses gosu e paxi e sentimŔntu,
  ses vida, ses amori e ses cunfortu,
  ses caparra di atras armonias
  chi no hant a tenni fini!
 • SU DINAI NU E' TOTTU

  Sa vida 'e s'homi, certu, nu Ŕ tranquilla
  ca po natura sua nu Ŕ mai cuntŔntu:
  si tŔnit dexi. . . nd'hiad a bolli centu,
  si tŔnit centu... nd'hiad a bolli milla!
  E meda genti crŔit, ma crŔit diaderu
  chi cun su 'inai si p˛id ottenni tottu!
  Po su chi scýu, po su chi happu connottu
  deu si dim˛stru, pr˛priu, ca nu Ŕ bŔru.
  Ma penza a sa saludi, po essi craru:
  pois essi prenu a istýbba de dinai. . .
  candu non c'esti. . . non c'Ŕ nudda 'e fai:
  non tŔnit prŔtziu custu donu caru!
  Po ndi torrai in possŔssu spŔndis puru,
  cantu prus prusu, in terra nosta i allŔna,
  ma est a s'illudi in sa propriu pena
  ca Ŕ cumenti a arrebussÓi un muru!
  Penza a s'intelligŔnzia, cara genti:
  si Deus non ti dd'hat giÓda de natura
  pois possidý dinÓi sen'e mesura
  ma hast'essi, sempri prus, conch'e mobŔnti!
  Calenc¨na persona facultosa
  chi po intelligŔnzia non brillÓda
  u'a lÓurea si dd'Ŕ puru pricurÓda
  cun proceddus, angi˛nis i atras cosas...
  ma crei, de su chi funti, fora' mali,
  no ndi Ŕssint affattu, manc'a piccu:
  su essi tontu, mancai meda arriccu
  no cÓmbiat nudda, i Ŕ cosa naturali!
  E, un'atra cosa non si poit comprai:
  non c'Ŕ ricchesa, non c'Ŕ bona sorti
  chi potzat ponni ostÓculu a sa morti,
  e, candu bŔnid... Ŕ chistio'i di andai!
 • SU SPRIGU

  (5.5.1987)

  No mi cumprÓxiu mai de mei e tottu
  ca bellu no ddoi seu mancu po brulla;
  per˛ a su sprigu, a bortas, arrec¨rru
  ma spintu sempri de necessidÓdi
  e mai po vanidÓdi
  cumenti fÓinti certus chi connosciu!
  Ma c'esti sprigu e isprigu, e a un atru sprigu
  mi prÓxit donnia tanti a mi castiai:
  Ŕ cuddu sprigu chi donniun de nosu
  p˛rtad in sei de candu, piticchŔddu,
  hat cumenzau, sa menti a arrexionÓi:
  Ŕ sa pr˛priu cusciŔnzia, in bona fidi,
  chi Ŕ giugi e de mŔritu e de pena;
  si ddoi cÓstias appena
  bis de sa vida tua su svolgimŔntu,
  is ˛peras chi fais b˛nas e malas,
  appr˛vat cussa' bonas e un rim˛rsu
  ti fÓid intendi si has cummýttiu sbÓgliu!
  Mira chi siat per˛ e limpia e pura
  e libera de d˛nnia pregiudýziu
  po chi, cussu giudiziu,
  non siad ingannu o, pŔus ancora, errori.
  Una cusciŔnzia a postu et onorÓda
  ti fÓit bivi sa vida in onestÓdi,
  attentu, sempri e in tottu, a su dovŔri,
  e sa stima ti attýrad de sa genti.
  Castiadý, duncas, sempri prus frequŔnti,
  a custu sprigu chi non fÓddit mai;
  cura ndi tŔngias po no s'annappÓi
  e scippiast ascurtai is conzillus susu
  po essi illuminÓu in su camminu
  chi ti bit peregrinu
  in custa terra prena di amargura.
 • S'AMICIZIA

  (15.10.1989)

  Cantu gosu deu provu si un amigu
  chi sciria mali postu de saludi,
  m'arresp¨ndit, prexiau, a su telefunu,
  ca gi Ŕ sanau e, forzis, cantu prima
  spŔrad de m'incontrai
  e podi arrexionÓi
  de tanti e tantis cosas chi si sp¨ttinti.
  Su prŔxiu suu Ŕ, credŔi, su prŔxiu miu,
  cumenti is penas suas ddas intendýa
  puru in sa carri mia
  casi chi is duas personas fessint una!
  Eĺ bella s'amicizia candu Ŕ bella,
  candu Ŕ sincera e disinteressÓda,
  candu Ŕ tottu passiŔnzia e mai indiscreta;
  non traýscit, non mÓncad di arnspŔttu;
  difŔndid, issa, in d˛nnia circustÓnzia,
  e scusat sa mancÓnzia
  cummittia sen'i ˛diu e sen'e ingannu;
  e un aggiudu non nŔgat, voluntÓriu,
  privendusý, si occurrit de sa vida!
  Narad un diciu antigu
  chi, si Ŕ sincŔru, s'amigu
  si connoscid in s'ora 'e s'abbis˛ngiu!
  Cantu Ŕ rara, oindý, custa amicizia!
  Si dd'agÓtas, per˛, non tŔnit pretziu
  ca bÓllit cantu bÓllit tottu s'oru
  e agÓttad un tesoru
  chi agÓttad un amigu verdadŔru;
  e tenididdu caru
  appuntu poita Ŕ raru:
  poid essi poi chi no nd'agÓttis prusu!
 • ANIMU CONTADINU

  (24.8.1982)

  Su carignu 'e s'arrosu a sa campÓgna
  candu su contadinu, a su mengiÓnu,
  bÓndat a su trabbÓllu speranz˛su,
  o in circa di arriposu
  t˛rrad a su merý a domu sua;
  e candu a su tramontu
  s'abŔrrid a sa notti un frori istrÓnu,
  o vÓgada una lucciola pe is campus,
  rip˛rtant a sa menti prus pensosa
  sonnus de vida sana i oper˛sa,
  de trabbÓllu chi Ŕ sacru testamŔntu,
  fattu de gestus semplicis i egualis,
  de fatiga chi in sei si trasfigurada
  e pŔrdit, si no in tottu, bona parti
  sa materialidÓdi chi Ŕ immanenti!
  E su croppu 'e sa marra vigor˛su
  si cÓmbiad in d'un toccu dilicÓu;
  s'innŔstu cun perizia praticÓu,
  Ŕ tottu unu mirÓculu di amori;
  e sa forza potenti de unu semi
  de s'aberri sa ja in dura terra
  po conquistÓi sa luxi de su soli,
  mi lÓssant incantÓu, prenu de ispÓntu
  chi mi m˛vint a un cantu
  a cudda ProvvidŔnzia
  chi tottu cantu rŔggid in su mundu!
  Su contadinu est tottu, oi, distraýu
  de tanti novidÓdis de sa vida,
  i hat pŔrdiu custu arcanu sentimŔntu:
  no ddu biu pru' cuntentu
  girendu pe i' giualis de sa bingia
  o pe is terras de trigu seberÓu
  ca bid in su trabballu sempri eguali
  sa parti materiÓli
  sen'e nci ponni appena appena amori!
  Po parti mia, si custu Ŕ su destinu,
  m'happu a isforzÓi e, nau, po cantu bivu
  de tenni sempri vivu
  s'animu contadinu!
 • A CUNTATTU CUN SA NATURA

  (4.12.1986)

  S'Ŕ sempri scýppiu e dd'arripýtu ancora
  ca seu un innamorÓu de sa natura;
  m'Ŕ prÓxiu sempri, finza' chi happu potziu,
  girÓi pe is sattus, aicci, po dilŔttu,
  tanti chi calencunu, scherzosamenti,
  mi domanda' si fessi barracŔllu
  o appretzadori!
  Deu connoscýa su sattu a pramu a pramu,
  de d˛nnia zona ndi scirýa su nomi:
  de BarradŔli a Bruncu 'e su mudŔgu,
  de Cana¨du a MÓrgini sa mola,
  de Mitza franca a sa Corona arrubia...
  Cantu mengiÓnus, prim'i andai a iscola
  a friscura a friscura, mi nci 'essia
  candu non fiat bessýu mancu su soli!
  E ddu biria spuntai a pagu a pagu,
  e, a sa luxi 'e su soli, tottu s'erba,
  pe is terras e i mrÓxis, arrosiÓda,
  tottu cantu brillada
  de tanti perlas, a su naturali,
  e, in d'un xŔlu pru' limpiu e prus serenu
  arriflettýanta - e fiad un veru incantu -
  tottu is coloris de s'arcu balŔnu!
  Non c'Ŕ cosa pru' bella chi osservai
  su soli chi cumpÓrrid a s'orienti
  e, meda lentamenti,
  si pŔsad, donnia cosa a illuminai!
  I Ótras cosas n˛bas deu birýa
  de s'urtim'orta chi ddoi fia passau:
  s'arÓgna ch'hiad intŔssiu a fini a fini
  sa tela sua in d'una matt'i arru...
  calencunu sitzig˛rru a sa pastura,
  e t¨vara agattÓda po iscoffŔnzia!
  Deu ascutta' su cantu de is pillonis:
  fadianta festa, certu, a modu insoru
  ca un'atra dý po issus cumenzada!
  Ma custas i atras cosas deu osservu
  e biu, e intendu boxis sempri arcÓnas,
  boxis de sa natura trascurÓda
  i oi prus che mai inquinÓda
  de sa perversa voluntadi umana!
 • SCENAS CAMPESTRIS

  (1.12.1986)

  In d'una terra di erba bella e frisca
  pÓscid un tallu de brebŔis angiÓdas,
  e mi torrad in menti su presŔpiu
  chi fadiÓus in domu, picciochŔddus,
  e non mancÓnta mai is angioneddŔddus
  postus accanta a su Ges¨ Bambinu!
  Ma intendu immui su bŔbidu accorÓu
  de is mamas po s'angioni scamminÓu;
  ma is angi˛nis unýus tottus impÓri
  gi˛gant a parti, a candu brinchiddendu
  o currulŔndusý s'unu cun s'atru,
  bebŔndu cun d'un bŔbidu argentinu
  sen'e pensai, de certu, a su destinu
  chi ddis risŔrvat s'ingordýgia umÓna!
  E, prus a innÓntis, in d'una terra crua
  intendu su burdŔllu de un trattori
  chi Órat sa terra po dda manixiÓi
  e po ddoi seminÓi
  o trigu, o lori o vŔccia po pastura.
  A is ogus mius scumpÓrrit cudda scena
  de bois masŔdus giuntus a s'arÓu,
  e, in mesu a su silŔnziu misteri˛su
  de sa campÓgna estŔndiu a s'orizzonti,
  sa boxi s'intendýad de s'aradori
  po chi tenŔssint un passu pru' veloci!
  Oi tottu cantu s'Ŕ meccanitzÓu,
  ma disumanitzÓu,
  si de s'arýngiu fi'as a s'arreg˛ta
  sa manu 'e s'omi sĺŔ ridusia appena
  a tirai lŔvas i a girai volÓntis!
  In d'una bingia posta facci a soli
  su bingiatŔri pudat su sramentu:
  duas o tres pŔttias lÓssad, e non prusu,
  po chi su fundu aquýstit prus vig˛ri
  e su produttu siat prus abbundanti.
  Sa bingia, pu essi bella, dd'˛it curÓda
  dd'˛idi scrÓtzÓda,
  e a pustis dd'˛id arÓda,
  e trattÓda cun lýquidu adattÓu
  po dda salvai de d˛nnia maladia.
  Su trabballÓi sa býngia c˛stat caru,
  ma, a cabudÓnni, si ndi bit su fruttu,
  e candu Ŕ Ónnada bella nd'Ŕ cuntŔntu
  su bingiatŔri chi nd'hat tŔntu cura,
  ca creid in sa natura,
  chi nu est susunca, no, si est aggiudÓda
  e, asuba 'e tottu is c˛sas, si est amÓda!
 • NON SEU NOBILI!

  (15.5.1990)

  Non seu duca, nŔ conti e nŔ marchŔsu,
  nemmancu seu avvŔsu
  a serbý is pastus in pratus de laccýnu,
  cun frocchittas, cullŔras e gotŔddus
  e cun cocciorinŔddus
  fattus tottu de prata!
  TiÓllas ricamÓdas a puntinu
  lassÓdas de mammai po testamŔntu. . .
  non f˛rmat omamŔntu
  a sa mesa chi attŔndit s'invitÓu!
  Tottu Ŕ comunu in mei:
  ma penza ca non tŔngiu su prexŔi,
  si mi occ¨rrit, di andÓi in gabinŔttu
  mancu de fai in d'un vasu
  filettÓu di oru!. . .
  in prus no mi cunf˛rtat, po digrÓtzia,
  u'aspettu govanili in sa persona!
  E po cantu mi cÓsti me in su sprigu
  custa facc'i ottigu. . .
  no mi dda cÓmbiat nemus. Sa misŔria!
  Peccau chi tra is parŔntis di atrus tempus
  no nd'Ŕssidi unu donu po eccellŔntzia:
  gei nd'hia a tŔnni 'e prŔxiu, nci scummittu!
  Seu nÓsciu pobenrittu,
  custa Ŕ sa beridÓdi!
  Ma tra is antigus mius, a su chi sciu,
  c'e istŔttia genti n˛bili, siguru,
  ma n˛bili pero in su trabballu!
  M'accuntentu de custu e seu a postu:
  mŔllus p˛buru onŔstu e rispettÓu
  chi essi n˛bili fŔttu e spiantÓu!
  Ah. . . Ah!
 • SU FOGU E SU TZIGARRU. . .

  (8.12.1979)

  FrigÓnta tres picci˛cas in s'arrýu
  in d'una dý de forti cibixýa;
  nisci¨na chi Ŕssit nau: ôAh, titýa!ö
  in tanti frýus chi azzuzzuddÓ su piu.
  Cun sa bŔttua a coddu e impriutzýu
  pÓssad un para e nad: ôAvimmarýa!
  CumŔnti Óndat, picci˛cas, sa lissýa?
  Ma.. .deppŔis tenni frýus, a parri miu!ö.
  ôNossi, su para, nossi; francamŔnti
  su frius non si pr˛vocat catarru
  ca potÓus un certu fogu e... fait callŔnti!ö
  ôIncantÓu - fait su para - deu m'abÓrru
  a cussu fogu, aicci bŔllu i ardŔnti,
  fadeimý all¨i su. . . zigÓrru. . .!ö
 • SA LEGGENDA DE SU DEVANTAGLIU

  (12.12.1979)

  In su tempus chi i' bestias in sa terra
  non tenianta ancora un nomi ins˛ru,
  po conquistÓi de s'˛mini su coru
  a chi pru' prusu si fadýanta gherra.
  Nd'hiad una, ma non tra is importÓntis,
  u'animabŔddu tottu cou, pi¨du,
  a orighŔddas all¨tas, mustatz¨du,
  chi non tenýada assŔbiu, in mŔs'e tantis. . .
  Unu vitziu tenýada deppu acci¨ngi:
  si ˛lliad in co' e is fŔmmias solamenti:
  s'accugucciÓda beni in su callŔnti,
  de ing¨i no si movýa' mancu a ddu pungi!
  De nci ddu stratallÓi fadýa' de tottu
  su Magu chi guvŔrna' custu mundu:
  issu si nci sticchýada prus a fundu
  e, furbu furbu, si fadýada a mottu!
  Su Magu dd'hiad arr˛xiu, i ha' sentenziÓu:
  ôGiÓi chi ses bŔstia maba e iscundýda
  ing¨ni has a abarrÓi po tottu vida,
  mai de sa fŔmmia hast'essi separÓu.
  E, po pagai su dannu provocÓu
  a tenni sempri fami ti cundÓnnu,
  finzas a candu, murru e fattu mannu,
  t'has a inserrÓi in tei allaccanÓu!
  Custa Ŕ sa vera e santa beridÓdi,
  e ti assiguru deu, su grandu Magu,
  ca t'hant a istrappatzÓi meda e non pagu,
  e Topi t'hant a nai in eternidadi!ö
  Fiat su topi, lettori, e non mi sbÓgliu.
  E, po protŔggi, infinis, cussa prenda,
  sigundu su chi nÓrat sa leggenda,
  sa fŔmmia hiad inventÓu su deventÓgliu!